browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

מדריך טוב = קייטנה טובה

הדרכה טובה- היכולת להניע לשלהב לעניין "להשתלט" ולהציב גבולות היא הדלק המניע של כל קייטנה טובה.

הילדים שיוצאים לחופשת הקיץ למעשה "מחליפים" את המסגרות הלוחצות הקונבנציונליות במסגרת גמישה,כזו ששמה לה למטרה את ההנאה שלהם.

מטבע הדברים,בשל פער המטרות בין המסגרות (מסגרת פדגוגית לעומת מסגרת פנאי) עלול להיווצר דיסוננס בקרב הילד שבעקבותיו פריקת כל עול מצדו.

תחושת שכרון חושים שכזו עומדת בעוכריי הילד בשלושה מובנים עיקריים:

1. יוצרת אנטגוניזם כלפיו מצד צוות וילדיי הקייטנה, שעלול לגרור סנקציות חברתיות ועונשיות (לרבות הרחקה מהמסגרת במקרי קיצון).

2. קושי להחזיר את הילד לתלם,כמאמר הז'רגון הצבאי:"לכל שבת יש מוצא שבת".

3. סיכון אמיתי של פגעי גוף- בסופו של דבר ריבוי האטרקציות בו מתהדרת הקייטנה בשילוב ילד תאב סיכון עלול לגרום חלילה לפגיעה.

מוסכם אם כך,כי שיכרון החושים מביא לתופעות שליליות שמזיקות בסופו של דבר לילד, ברם אסור לשכוח כי סדר היום של הקייטנה מיועד להנאת הילדים.

יישוב הקונפליקט באמצעות איזון הוא המבחן של מדריכי הקייטנה.

טיפים לבחירת קייטנה על בסיס רמת ההדרכה:

1. "רוח המפקד" – פגישה עם הבעלים של הקייטנה תוך כדי תהייה על קנקנו תפחית את הסיכון . מהו הרקע התעסוקתי של אותו אדם? מה הרקע ההדרכתי בכלל והדרכת ילדים בפרט?
מה מידת מעורבותו בפעילות היום יומית של הקייטנה?

2. מספר המדריכים- כמה מדריכים כוללת הקייטנה? מהו היחס המספרי מדריך/קייטן? כאשר קייטנות בהן מספר המדריכים גדול יותר תקבלנה עדיפות.

3. על איזה בסיס נבחרים מדריכי הקייטנה? עדיפות תינתן למדריכים בעל רקע הדרכתי מובהק- למשל, מדריכי תנועות נוער וכיוצא באלו.

4. הכשרה מותאמת קייטנה- האם המדריכים סיירו במתחמים קודם לפעילות בחודשי הקיץ? האם קיימים מע"רים )מגישי עזרה ראשונה) ביניהם?

5. גיל המדריכים-כלל האצבע בהיבט זה הוא: ככל שגיל המדריך רחוק יותר מגיל החניכים בקייטנה כך ייטב.